Vides atļauju sagatavošana

Jebkura saimnieciskā darbība ir pakļauta virknei vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu, kas nosaka konkrētas prasības dabas resursu ieguvei un izmantošanai, dabas aizsardzībai, piesārņojošo vielu emisijai vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, u.c.

SIA HERLIG palīdzēs Jums sagatavot nepieciešamo dokumentāciju piesārņojošo darbību veikšanas uzsākšanai vai paplašināšanai.

  • Ietekmes uz vidi izvērtējuma un sākotnējā izvērtējuma iesnieguma sagatavošana

  • Atkritumu apsaimniekošanas atļauju iesniegumu sagatavošana
  • Piesārņojošo darbību atļauju iesniegumu sagatavošana
  • Administratīvo lietu risināšana

Ražošanas optimizācija un efektivizācija

  • Administratīvais atbalsts

  • Kapacitātes paaugstināšana
  • Uzņēmuma efektivizācija
  • Ražošanas optimizācija
  • Labāko tehnisko risinājumu izvēle atkritumu apstrādes un pārstrādes procesiem
  • Atbalsts projektu izstrādē